Statut

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „PRZESTRZEŃ”

Stowarzyszenie:

  • wyrażając chęć działania na rzecz tworzenia i rozwoju aktywności kulturalnej, aby twórczo żyć,
  • działając w przekonaniu o potrzebie rozwoju talentów, pasji i wyobraźni artystycznej, aby widzieć piękniej,
  • dostrzegając wartość i wagę upowszechniania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, aby budować tożsamość kulturową,
  • pragnąc tworzyć możliwości poznawania bogactwa oraz wartości przestrzeni kulturalnej,
  • deklarując wolę współdziałania oraz inspirowania działań kulturalnych o niekonwencjonalnym charakterze,
  • widząc potrzebę integracji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez kulturę oraz edukację twórczą,

postanawia:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „PRZESTRZEŃ” zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, a jego siedzibą jest miejscowość Buków.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zawiązaną na czas nieograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie może działać również jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 7

1. W celu realizacji zadań publicznych w sferze określonej przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Stowarzyszenie może:

a) być członkiem lub uczestniczyć w pracach innych organizacji oraz instytucji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach działania,

b) być członkiem związków stowarzyszeń i innych osób prawnych.

2. Dla właściwego realizowania działalności statutowej Stowarzyszenie może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub łączyć się z innymi fundacjami.

3. Połączenie Stowarzyszenia, z podmiotami, o których mowa w ust. 2, nie może nastąpić, jeżeli w wyniku połączenia mogłyby zmienić się cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami i tytułami osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie.

§ 9

1. Stowarzyszenie używa pieczęci wskazującej jego nazwę oraz siedzibę.

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.

Rozdział II

Cele i zakres działania

§ 10

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

1) upowszechnianie oraz rozwój kultury i sztuki;

2) aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz rozwoju oraz popularyzacji kultury i sztuki z uwzględnieniem środowisk amatorskich oraz profesjonalnych twórców kultury i sztuki, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) inspirowanie, animowanie i wspieranie aktywności kulturalnej społeczności lokalnej;

4) popularyzowanie wiedzy z dziedziny edukacji, kultury i sztuki;

5) ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego;

6) promocja kultury, sztuki i dorobku kulturalnego;

7) platforma wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju kultury;

8) aktywny oraz twórczy wypoczynek dzieci i młodzieży;

9) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10) wspieranie działalności edukacyjnej, badawczo-rozwojowej i szkoleniowej;

11) pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym świadomości wspólnego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej;

12) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

13) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

14) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

15) wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

16) ochrona i promocja zdrowia;

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

18) turystyka i krajoznawstwo;

19) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

20) pomoc psychologiczna, pedagogiczna i materialna osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej;

21) wspieranie rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka;

22) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

23) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

24) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

25) wspieranie osób niepełnosprawnych;

26) pomoc charytatywna;

27) pogłębianie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu;

28) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;

29) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań

w sferze pożytku publicznego.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności kulturalnej;

2) organizowanie, finansowanie i prowadzenie (w tym remonty i budowa) świetlic, ośrodków kultury, szkół i uczelni wyższych, a także innego rodzaju placówek i punktów, mających na celu kulturę, edukację, wychowanie oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą;

3) współpracę oraz kooperację z organizacjami, podmiotami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność nawiązującą do celów i obszarów działania Stowarzyszenia;

4) organizowanie, wspieranie i finansowanie działalności polegającej na promocji i zarządzaniu wydarzeniami takimi, jak: koncerty, wystawy, kongresy, konferencje, warsztaty, spotkania, dyskusje, seminaria, sympozja, szkolenia, prelekcje, widowiska, festiwale, konkursy, przeglądy, koncerty, przedstawienia artystyczne;

5) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie imprez publicznych, festynów, jarmarków i widowisk, festiwali, koncertów, wystaw, koncertów i przedstawień
artystycznych, konferencji, warsztatów, spotkań, dyskusji, szkoleń, konkursów, przeglądów;

6) wspieranie i finansowanie wszelkich zorganizowanych lub niezorganizowanych grup oraz inicjatyw artystycznych;

7) prowadzenie działalności w zakresie prac badawczo-rozwojowych we wszelkich dziedzinach kultury, sztuki i edukacji, w tym w zarządzaniu kulturą;

8) organizowanie oraz prowadzenie artystycznej i literackiej działalności twórczej;

9) organizowanie i finansowanie działalności zespołów folklorystycznych oraz rękodzieła;

10) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym poprzez redakcję, wydawanie i produkcję artystyczną utworów, w szczególności książek,
czasopism, broszur, plakatów, wydawnictw specjalnych, wydawanie i rozprowadzanie ulotek, organizowanie pokazów filmowych i audiowizualnych oraz audycji muzyczno-słownych, prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych oraz opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne;

11) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji oraz w mediach elektronicznych oraz innymi sposobami;

12) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń, wykładów, odczytów, konkursów,
przeglądów i plebiscytów, prelekcji, warsztatów oraz innych form przekazywania wiedzy;

13) organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony języka regionalnego oraz poprawy sytuacji grup etnicznych i mniejszościowych;

14) organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, logopedycznej, rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji ruchowej wraz z fizykoterapią;

15) organizowanie i przeprowadzanie diagnozy logopedycznej, zapobieganie i terapia dysleksji, prowadzenie terapii mowy, zaburzeń komunikacji, zajęć z zakresu wczesnej stymulacji rozwoju funkcji poznawczych, motorycznych i językowych, prowadzenie badań, organizowanie prelekcji, szkoleń, warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

16) organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie różnych form aktywności fizycznej i umysłowej takich, jak: kursy, warsztaty, zajęcia z zakresu sztuki i muzyki, zajęcia rekreacyjne, kluby oraz szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

17) przyznawanie stypendiów socjalnych, naukowych oraz za wybitne osiągnięcia w kraju i za granicą;

18) organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie wypoczynku, w tym: letniska i zimowiska, obozy wyjazdowe, zorganizowane wyjazdy turystyczne i krajoznawcze, piesze i rowerowe rajdy oraz inne formy zorganizowanego wypoczynku;

19) renowację, konserwację, restaurację: dzieł sztuki, ekspozycji i wystaw, dóbr kultury i zabytków, innych miejsc i budynków o znaczeniu historycznym, innych podobnych atrakcji turystycznych, ich aktywizację, w tym w szczególności udzielanie pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej), doradczej i organizacyjnej przy ich ochronie i konserwacji w kraju i za granicą;

20) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;

21) organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie różnych form aktywności fizycznej, w tym takich, jak: zajęcia sportowe i rekreacyjne, obozy sportowe, zawody sportowe, piesze i rowerowe rajdy oraz inne formy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

22) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie akcji społecznych, wymian młodzieży, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń, wykładów,
odczytów, konkursów i plebiscytów, warsztatów artystycznych oraz innych form przekazywania wiedzy;

23) organizowanie i finansowanie w kraju i za granicą pracy dla wolontariuszy, w zakresie działań w sferze zadań pożytku publicznego;

24) organizacja, finansowanie i przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy, w tym takich jak: szkolenie bhp, kurs pierwszej pomocy oraz innych form
przekazywania wiedzy;

25) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń, wykładów, odczytów, konkursów

i plebiscytów oraz innych form wspierających i promujących wolontariat;

26) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie imprez publicznych, festynów, jarmarków i widowisk, festiwali, wystaw i koncertów promujących ideę
wolontariatu;

27) pomoc rzeczową i finansową na rzecz Polonii i Polaków za granicą;

28) organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie różnych form aktywności fizycznej i umysłowej oraz wypoczynku letniego

i zimowego dzieci i młodzieży polonijnej, w tym takich jak: zajęcia sportowe

i rekreacyjne, zawody sportowe, letniska i zimowiska, obozy wyjazdowe, zorganizowane wyjazdy turystyczne i krajoznawcze, piesze i rowerowe rajdy oraz inne
formy zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego;

29) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń, wykładów, odczytów, konkursów

i plebiscytów, warsztatów artystycznych, kursów, w tym takich jak: kursy języka polskiego, kursy na temat historii i kultury Polski, kursy doskonalenia

i przystosowania zawodowego, kursy komputerowe, kursy nauki języków obcych oraz innych form przekazywania wiedzy;

30) organizowanie, prowadzenie i wspieranie kursów i szkoleń, w tym takich jak: kurs planowania budżetu domowego, kurs z zakresu utrzymywania higieny
domowej, kurs opieki nad małymi dziećmi, szkolenie pierwszej pomocy

oraz innych kursów i szkoleń w zakresie elementarnej wiedzy i zaspokajania codziennych potrzeb;

31) ułatwienie aktywizacji społecznej, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

32) pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży;

33) działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju;

34) pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób chorych lub innych znajdujących

się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, w tym przyznawanie stypendiów socjalnych;

35) organizowanie, prowadzenie i wspieranie kursów, w tym takich jak: kurs doskonalenia i przystosowania zawodowego, kursy komputerowe, kursy nauki języków
obcych, kursy planowania budżetu domowego, szkolenia z zakresu utrzymywania higieny domowej, szkolenia pierwszej pomocy oraz innych kursów

i szkoleń w zakresie elementarnej wiedzy i zaspokajania codziennych potrzeb dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

36) organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla osób

w wieku emerytalnym takich, jak: wystawy, warsztaty, spotkania, szkolenia, przedstawienia artystyczne, koncerty, widowiska, kursy, konkursy, festiwale,
wykłady;

37) współpracę i kooperację z organizacjami, podmiotami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność nawiązującą do celów i obszarów działania
Stowarzyszenia podczas realizacji wspólnych projektów, w zakresie działań w sferze pożytku publicznego;

38) udzielanie darowizn finansowych, rzeczowych lub dotacji celowych na rzecz podmiotów będących ich beneficjentami na realizację przez te podmioty
działalności statutowej.

§ 12

1. Zakres przedmiotowy działalności Stowarzyszenia jest zgodny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z tej działalności służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego

lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,

kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów

o rachunkowości.

Rozdział III

Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 13

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Stowarzyszenia i będą przyjmowane

na zasadach określonych w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.

3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 15

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która cele

i idee Stowarzyszenia przyjmuje za swoje. Posiada również pełną zdolność

do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,

na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.

2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

na wniosek Zarządu.

§ 17

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach oraz wydarzeniach organizowanych

przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,

c) regularnie opłacać składki oraz inne świadczenia uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 19

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych
władzach Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) dobrowolnego zgłoszenia wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi,

po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

b) wykluczenia uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień Statutu

lub uchwał Zarządu bądź działanie na szkodę Stowarzyszenia,

c) nie opłacenia składek za okres pół roku,

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e) skreślenia z listy członków, które może nastąpić na skutek śmierci członka

lub w przypadku niepodejmowania obowiązków członkowskich przez

co najmniej dwa lata bez należytego usprawiedliwienia.

2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) Zarząd ma obowiązek pisemnie zawiadomić członka o podjęciu powyższej uchwały oraz o jej przyczynach

w ciągu 14 dni od jej podjęcia.

3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu go ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie
30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.

4. Odwołanie będzie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Struktura Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 22

1. Członkowie władz powoływani są na okres 3 lat, a ich wybór i odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków

§ 23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zbierać się przynajmniej raz

w roku.

5. Zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad,

co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

6. Za właściwe i wystarczające uznaje się powiadomienie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami,

dla których zostało zwołane.

10. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.

§ 24

Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

W sprawach personalnych następuje głosowanie tajne.

§ 25

Do zakresu działań Walnego Zebrania Członków należy:

a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b) uchwalenie Statutu i jego zmian,

c) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i pozostałych wymaganych przepisami prawa sprawozdań Stowarzyszenia,

f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

g) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

i) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

l) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

m) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Stowarzyszenia zobowiązania, którego wartość przenosi jednorazowo kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) lub kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym; przez zobowiązanie

o charakterze ciągłym należy rozmieć zobowiązanie o powtarzającym się charakterze świadczeń, którego wartość stanowi suma świadczeń, do których
Stowarzyszenie jest zobowiązane w okresie 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy, z wyłączeniem zobowiązań wynikających ze stosunków pracy.

Zarząd

§ 26

1. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie Członków

w składzie 5 osób. W jego skład wchodzi Prezes oraz czterech członków, w tym Sekretarz i Skarbnik.

2. Wybór Prezesa Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu odbywa się

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i wygasa z chwilą odbycia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków.

4. W przypadku vacatu w składzie Zarządu pozostali jego członkowie bezwzględną większością głosów uzupełniają skład spośród pełnoletnich członków
Stowarzyszenia.

§ 27

1. Zasady działania Zarządu ustala regulamin opracowany przez Zarząd,

a uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku

§ 28

1. Zarząd odpowiada za rozwój Stowarzyszenia oraz kieruje całokształtem jego działalności w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, zgodnie
z jego uchwałami.

2. W szczególności do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) określanie szczegółowych kierunków działania,

c) ustalanie budżetu i preliminarzy,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego

i nieruchomego,

g) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

h) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

i) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

k) podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia oraz rozwiązania Kręgów Stowarzyszenia,

l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

m)bezpośredni nadzór nad wyodrębnionymi jednostkami Stowarzyszenia prowadzącymi działalność gospodarczą,

n) wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 29

1. Na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentuje Prezes jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie, bądź osoby przez Zarząd ustanowione jako pełnomocnicy.

2. Do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictwa

w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu lub Prezesa samodzielnie.

§ 30

1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, któremu przewodniczy Prezes, a pod jego nieobecność Sekretarz.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są przez Walne Zebranie Członków.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i wygasa z chwilą odbycia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków.

5. W przypadku vacatu w składzie Komisji Rewizyjnej pozostali jej członkowie jednomyślną decyzją uzupełniają skład spośród pełnoletnich członków
Stowarzyszenia.

§ 32

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

oraz posiedzenia Zarządu,

d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 33

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu

z głosem doradczym.

2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku podległości

z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

§ 34

1. W przypadkach określonych w § 32 lit. c) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 30 dni, a zebranie Zarządu w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia żądania.

2. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd

w terminie określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna uprawniona jest do zwołania Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IX

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 35

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz pozostała własność i inne prawa majątkowe, w tym środki finansowe, wartości
niematerialne

i prawne oraz inne środki rzeczowe, w tym nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jej działania

§ 36

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) darowizn, zapisów i spadków,

b) dotacji,

c) ofiarności publicznej,

d) składek członkowskich,

e) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących

w użytkowaniu Stowarzyszenia,

f) odsetki bankowe od środków finansowych Stowarzyszenia zdeponowanych

na rachunkach bankowych,

g) własnej działalności gospodarczej,

h) inne źródła przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy

oraz przepisy, które mają zastosowanie do Stowarzyszenia ze względu na jej charakter i status.

2. Dochody z dokonanych na rzecz Stowarzyszenia darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte przez Stowarzyszenie na realizację wszystkich celów
Stowarzyszenia, według jego wyboru, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Wola ofiarodawców w tym zakresie nie może być jednak sprzeczna z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa, a także z celami statutowymi Stowarzyszenia.

3. Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie

z obowiązującymi przepisami

5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż

w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych

niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, zakupu na szczególnych zasadach towarów
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 37

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd.

§ 38

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw

i obowiązków majątkowych, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, które pociągają za sobą zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 5 tysięcy
złotych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 38

Likwidacja Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§ 39

Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:

a) przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,

b) skład Komisji Likwidacyjnej,

c) podstawowe zasady likwidacji.

§ 40

1. Likwidatorem Stowarzyszenia jest ostatni Zarząd, chyba, że uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed
nieuzasadnionym zmniejszeniem.

§ 41

Likwidator w szczególności powinien:

a) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji,

b) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania
likwidacyjnego,

c) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia

z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 42

Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowych celów.

§ 43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się postanowienia prawa

o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

§ 44

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Partnerzy: